Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkinAydınlatma Metni

 

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
1. ŞİRKET’İN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRDİĞİNİ GÖSTERİR AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, hangi verilerinizin, ne şekilde, hangi amaçlarla işlenebileceği, kişisel verilerinizin güvenliği, haklarınız ve yükümlülükleriniz konusunda Hür Çelik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “HÜR ÇELİK”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmektir. KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda “Kişisel Veri” tanımı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi” de kapsamaktadır. Hür Çelik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz, HÜR ÇELİK ile ilişkinizle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 3’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. i. Mobil sitemizi kullanırken, ii. Kurumsal internet sitelerimizi kullanırken, iii. Satış temsilcilerimiz kanalıyla, iv. E-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla, v. İş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde, vi. İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları aracılığıyla, kişisel verilerinizi toplamaktadır. Kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızaları ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir;

2.1. Kişisel Verilerinin İşlenmesi Şartları

İlgili Kişi’nin açık rıza vermesi, kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde burada yazan kuralların yanında; aşağıda bu bölüm altında “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller” başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.  Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi Kişisel verileriniz, farklı bir şarta dayalı olarak işlenmediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve hangi sebeplerle işlendiği, kişisel verilerinizin hangi kaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerinizin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirilir ve bu şekilde açık rızanız alınır. Açık rızanın alınması kişisel verilerin toplandığı kaynak dikkate alınarak her bir veri toplama kaynağına özgü olarak hazırlanır.  Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Kanunda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, ayrıca açık rızanız alınmadan kişisel verileriniz işlenir.  Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz açık rızanız alınmaksızın işlenebilir.  Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde verileriniz işlenebilir.  Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verileriz işlenebilir.  Kişisel Verisini Alenileştirmesi Kişisel verilerinizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde de açık rızaya gerek olmaksızın veriler işlenebilir.  Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde açık rızanız alınmaksızın verileriniz işlenebilir.  Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz açık rızası alınmaksızın işlenebilir.

2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller

Kişisel verilerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle, bu verilere özel önem atfedilmiştir.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi Özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız olması halinde işlenebilir. Açık rıza özel nitelikli kişisel verinin niteliğine göre şirketimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller Özel nitelikli kişisel veriler, açık rızanız bulunmayan durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: (i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından, kanunlarda öngörülen hallerde, (ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi halinde.

3. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Siz Müşterilerilerimizden/Müşteri Adaylarımızdan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir. HÜR ÇELİK, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, ticari satış işlemleri için fiyat ve ürün bilgisi içeren teklif hazırlanması için toplayarak teklifin hazırlanması için doğrudan ilgili olmaları sebebi ile işler.  Ad, soyad, unvan,  cep telefonu numarası, e-posta adresi,  Adres.

4. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, HÜR ÇELİK tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

i. HÜR ÇELİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerini yürütmek, ii. HÜR ÇELİK’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrasını sağlamak, iii. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek, iv. HÜR ÇELİK tarafından sunulan ürün ve hizmetleri tanıtmak, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilen veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletileri gönderilmesini sağlamak, v. Müşteriye/Müşteri Adayına özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek, vi. Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek, vii. Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek, viii. İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, ix. İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, x. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, xi. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak, xii. Ürünlerle ilgili olası iptal, iade ve değişim işlemlerini gerçekleştirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere HÜR ÇELİK’in 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikası’ndan ulaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

HÜR ÇELİK, Kişisel Verilerinizi, Kanun’un açıkça izin verdiği hallerde ve/veya açık rızanıza binaen (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde ve/veya yurt dışında; Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması hususundaki yasal mevzuata aykırı olmamak üzere paylaşılabilmektedir. Bu kapsamda işlenen Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişinin ad-soyad bilgisi, adres bilgisi, şirket çalışanı olması durumunda unvan bilgisi, ürün nakliyesi gerçekleştiren şirket ve şirket çalışanları ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde HÜR ÇELİK satış ve muhasebe birimleri tarafından da erişilebilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen Kanun uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır. Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır. Ayrıca mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetlerine, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalar ile şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, yurtiçi/yurtdışındaki diğer iş ortaklarımız ve üçüncü kişilerle, sosyal medya siteleri ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilmekte, aktarılabilmekte ve/veya erişime açılabilmektedir.

5.1. Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı:

HÜR ÇELİK kişisel verilerin aktarılması konusunda Kanun’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. İlgili kişiye ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere ve/veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, Kanun ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen şekilde 5. maddenin 2. Fıkrasındaki şartlar veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. İlgili kişinin kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak, ticari amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile sınırlı olmak üzere aktarabilir.

5.2 Yurtdışına kişisel verilerinizin aktarımı:

HÜR ÇELİK, ilgili kişinin onayını aldığı haller dışında kişisel bilgileri yurt dışına aktarmayacaktır. Ancak Şirket, kişisel verileri Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışına aktarabilir. Kanun’da belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kurul belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un izninin bulunması gerekmektedir.

6. İLGİLİ KİŞİ’NİN KANUN’DA MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARI

İlgili Kişi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan HÜR ÇELİK’ten talep edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir: i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, vi. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARINI KULLANMASI

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak HÜR ÇELİK’e iletilecektir. İlgili Kişi, yukarıda sayılı haklarına ilişkin taleplerini HÜR ÇELİK’in İlgili Kişi Başvuru formunu doldurarak; - ıslak imzalı kopyasının; elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla Şirket’e ait “Pelitli Mah. 4417. Sokak, No:30, Gebze-Kocaeli” adresine iletilmesi yoluyla veya - Formun taratılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak hurcelik@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi yoluyla veya - Formun taratılarak Veri Sorumlusu’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak sureti ile kvkk@hurcelik.com.tr elektronik posta adresine e-posta iletilmesi veya - Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer bir yöntemin izlenmesi yolu ile HÜR ÇELİK’e iletme hakkına sahiptir.

İlgili Kişi adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için İlgili Kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. HÜR ÇELİK, İlgili Kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır. HÜR ÇELİK, İlgili Kişi’nin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak kaydı ile kabul etmeme hakkına da sahiptir. HÜR ÇELİK, ilgili cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. İlgili Kişi’nin, madde 6’da (“İlgili Kişi’nin Hakları”) altında yer alan haklara ilişkin talebini Kanun’da 7. maddede (“İlgili Kişi’nin Haklarını Kullanması”) anılan usullere uygun olarak HÜR ÇELİK’e iletmesi durumunda, HÜR ÇELİK talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir. İlgili Kişi’nin başvurusuna HÜR ÇELİK yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak, ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1,00-TL (bir Türk Lirası) veya ilgili tarihte Kurum tarafından açıklanan tavan masraf işlem ücreti alabilecektir. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu : Hür Çelik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Mersis No : 0464050646800014
Posta adresi : Pelitli Mah. 4417. Sokak, No:30, Gebze-Kocaeli
E- posta adresi : kvkk@hurcelik.com.tr